top of page

Våra tjänster

En ekonomibyrå som passar dina behov

Ekonum är experter på revisioner av bostadsrättsföreningar och våra auktoriserade revisorer har mångårig erfarenhet av BRF revisioner och stöttar styrelsen och föreningen genom hela processen.

Beskattning, förvaltning, ekonomiska rapporter mot extern part – alla är delar av både aktiebolags och bostadsrättsföreningars verklighet. En auktoriserad revisors kvalitetsgranskning utgör den värdefulla kontrollen innan styrelsen skriver på årsredovisningen.

Ekonum sköter hela ditt bolags ekonomiska verksamhet. Vi tillser att redovisningen hanteras korrekt och effektivt med digitala utbyten och levererar relevanta rapporter till dig så snart du själv önskar. Vi ansvarar också för att sköta all din lönehantering på ett smidigt, korrekt och GDPR-säkert sätt.

För att kunna utveckla affärsverksamheten behöver den tolkas utifrån ekonomiska data och med Ekonum får du en partner som levererar konkreta förbättringsförslag till dig som företagare för att lyckas ännu bättre. Med våra CFO-konsulter får du en nära medarbetare som hjälper dig att djupare analysera bolagets ekonomiska utveckling och säkerställer en fungerande kedja från den löpande bokföringen, vidare till förvaltningen och slutligen till avrapporteringen gentemot ledning och styrelse.

Revision

Revision av bostadsrättsföreningar

Våra revisorer har mångårig erfarenhet av revision av bostadsrättsföreningar och med oss får du en trygg och kunnig expert. Vi granskar förvaltningen och räkenskaperna och tillser att allt sköts och hanteras enligt de regler och föreskrifter som finns för en bostadsrättsförening. Som styrelseledamot i en bostadsförening innehas ett stort ansvar för att föreningens medlemmars intressen efterses och med Ekonums revisorer som stöd kan du känna dig trygg med att detta möjliggörs.

Revision av aktiebolag

Revisionen är ett vitalt verktyg för att kvalitetssäkra företagets verksamhet. Det ökar både tryggheten internt och höjer förtroendet externt för bolaget. Våra auktoriserade revisorer gör en oberoende granskning och hjälper er med att styrka räkenskaperna och minimera affärsriskerna. Utöver den lagstadgade revisionen finns vi alltid till hands för rådgivning och konsultation i verksamheten. 

Med Ekonum Revision får du en engagerad och trygg partner som hjälper ert företag framåt. 

Redovisning

Löpande redovisning

Punktliga månadsrapporter från en tillgänglig konsult utgör grunden som Ekonums redovisning står på. Därifrån utvecklar vi redovisningen utefter kundens specifika behov, med mer komplexa rapporter såsom särredovisning av projekt och kostnadsställen, nyckeltal och annat som ni som kund önskar.

Löntehantering

Hos oss får du en trygg och säker lönehantering med digitala och moderna löneprogram som möjliggör direktkopplingar till övriga ekonomiska system.

CFO

Ansvar

En senior ekonom med ansvar för likviditet, budgetering, kalkyl, redovisning och rapportering skapar stort mervärde för den som behöver det. Att ha en heltidsanställd CFO är en stor kostnadspost för små och medelstora företag men en CFO fyller en värdefull funktion för ett bolag med ambition att växa och vara lönsamma.  

Kontroll

När du som kund hyr in Ekonum som CFO i ditt bolag får du en partner som tar ett helhetsansvar för ekonomifunktionen. Det utökade ansvaret medför en känsla av medinvestering och du som entreprenör och företagsledare får någon att samarbeta nära med på ett kostnadseffektivt sätt. CFO:n ansvarar för att tillsätta specialister såsom redovisare, administratör och controllers anpassat utifrån kundens behov. Oavsett om detta är genom Ekonums egna konsulter eller befintlig personal garanterar CFO funktionen ett smidigt och effektivt flöde som resulterar i avstämda och korrekta rapporter och en övergripande känsla av kontroll för dig och ditt företag. 

Interim

Har ditt företag behov av att tillsätta ekonomer för tillfälliga interimsuppdrag för att täcka upp ett behov är Ekonum rätt partner för dig. Vi tillhandahåller kompetenta ekonomer för uppdrag på kort och lång sikt där vi tillsammans hittar en lösning och resurs som passar just dina krav och förutsättningar. Är du konsult som själv söker spännande interimsuppdrag hjälper vi dig att hitta dessa och stöttar dig under din resa.

bottom of page